D'Orthografie vun der Lëtzebuerger Sprooch: Basiscours (Blended)

Public cible

Agenten/Agentinnen, déi am (berufflechen) Alldag geleeëntlech Texter op Lëtzebuergesch schreiwen.

Cycle de compétences

Stage

Objectifs

D'Participantë sollen all d'Basisreegele vun de Vokaler esouwéi déi wichtegst Reegelen am Beräich vun de Konsonanten, der n-Reegel an de Friemwierder verstoen an applizéiere kënnen. Well sech dëse Cours spezifesch un d'Karriäre C an D riicht, gëtt gekuckt, fir d'Theorie engersäits ze reduzéieren an esou vill ewéi méiglech selwer erschaffen ze loossen, vill Exercicen ze maachen an ze widderhuelen. D'Participantë sollen nom Cours capabel sinn, fir z. B. eng Ufro per Mail orthografesch korrekt ze formuléieren. Ausserdeem solle se sech bewosst sinn, wat fir Hëllefsmëttel zur Verfügung stinn an déi uwende kënnen (z. B. lod.lu, Spellchecker) a sech ouni Ëmwee un den Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch riichten, wa se en Zweiwel an der Orthografie hunn. D'Participantë solle schlussendlech tëschent genormter Héichsprooch an net genormter Sprooch ënnerscheeden.

Contenu

 • D'Vokaler a, i, o, u
 • De Vokal e
 • D'Vokalkoppelen
 • D'Konsonanten
 • D'Verben
 • D'n-Reegel
 • D'Friemwierder

D'Basisreegele vun der Orthografie ginn am Detail erkläert. Et gi vill Exercicer gemaach (och fir d'Theorie ze entdecken) Déi verschidden Hëllefsmëttel gi virgestallt.

Gestionnaire de formation

Melody Morgado
Tél. : 247 83161
E-mail : melody.morgado@inap.etat.lu

Modalités d'inscription

Sélection

Les places disponibles sont accordées sur la base du principe « premier arrivé, premier servi » pour autant que les demandes répondent au public-cible défini pour la présente formation. Le nombre de places disponibles affiché dans le tableau ci-dessous ne prend pas en compte les demandes en cours de traitement introduites au cours des dernières 24 heures.

Détail des dates

EC-3380-01 :

 • 8. Mee 2024 (10h – 12h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 8. Mee – 15. Mee - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 15. Mee 2024 (10h – 12h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 15. Mee – 22. Mee - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 22. Mee 2024 (10h – 12h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 22. Mee – 29. Mee - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas

EC-3380-02 :

 • 11. Oktober 2024 (14h – 16h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 11. Oktober – 1. Oktober - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 18. Oktober 2024 (14h – 16h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 18. Oktober – 25. Oktober - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 25. Oktober 2024 (14h – 16h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 25. Oktober – 1. November - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas

EC-3380-03 :

 • 29. November 2024 (14h – 16h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 29. November – 6. Dezember - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 6. Dezember 2024 (14h – 16h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 6. Dezember – 13. Dezember - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 13. Dezember 2024 (14h – 16h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 13. Dezember – 20. Dezember - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas

Sessions

Langue(s) du cours: Luxembourgeois

Code Date Formateur Durée Inscription
EC-3380-01 08-05-2024 Mme Hess - M. Sperl 2.0 jour(s) / 12.0 heure(s) Cours terminé
EC-3380-02 11-10-2024 Mme Hess - M. Sperl 2.0 jour(s) / 12.0 heure(s) Pas de place libre pour cette date
EC-3380-03 29-11-2024 Mme Hess - M. Sperl 2.0 jour(s) / 12.0 heure(s) Pas de place libre pour cette date
EC-3380-LA Liste d'attente Mme Hess - M. Sperl 2.0 jour(s) / 12.0 heure(s) S'inscrire en ligne
19 place(s) restante(s)

Dernière modification le