D'Orthografie vun der Lëtzebuerger Sprooch: Basiscours (Blended)

Public cible

Agenten/Agentinnen, déi am (berufflechen) Alldag geleeëntlech Texter op Lëtzebuergesch schreiwen.

Cycle de compétences

Stage

Objectifs

D'Participantë sollen all d'Basisreegele vun de Vokaler esouwéi déi wichtegst Reegelen am Beräich vun de Konsonanten, der n-Reegel an de Friemwierder verstoen an applizéiere kënnen. Well sech dëse Cours spezifesch un d'Karriäre C an D riicht, gëtt gekuckt, fir d'Theorie engersäits ze reduzéieren an esou vill ewéi méiglech selwer erschaffen ze loossen, vill Exercicen ze maachen an ze widderhuelen. D'Participantë sollen nom Cours capabel sinn, fir z. B. eng Ufro per Mail orthografesch korrekt ze formuléieren. Ausserdeem solle se sech bewosst sinn, wat fir Hëllefsmëttel zur Verfügung stinn an déi uwende kënnen (z. B. lod.lu, Spellchecker) a sech ouni Ëmwee un den Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch riichten, wa se en Zweiwel an der Orthografie hunn. D'Participantë solle schlussendlech tëschent genormter Héichsprooch an net genormter Sprooch ënnerscheeden.

Contenu

 • D'Vokaler a, i, o, u
 • De Vokal e
 • D'Vokalkoppelen
 • D'Konsonanten
 • D'Verben
 • D'n-Reegel
 • D'Friemwierder

D'Basisreegele vun der Orthografie ginn am Detail erkläert. Et gi vill Exercicer gemaach (och fir d'Theorie ze entdecken) Déi verschidden Hëllefsmëttel gi virgestallt.

Gestionnaire de formation

Melody Morgado
Tél. : 247 83161
E-mail : melody.morgado@inap.etat.lu

Modalités d'inscription

Sélection

Les places disponibles sont accordées sur la base du principe « premier arrivé, premier servi » pour autant que les demandes répondent au public-cible défini pour la présente formation. Le nombre de places disponibles affiché dans le tableau ci-dessous ne prend pas en compte les demandes en cours de traitement introduites au cours des dernières 24 heures.

Détail des dates

EC-3380-01 :

 • 19. Januar 2023 (10h – 12h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 19. Januar – 26. Januar - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 26. Januar 2023 (10h – 12h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 26. Januar – 2. Februar - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 2. Februar 2023 (10h – 12h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 2. Februar – 9. Februar - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas

EC-3380-02 :

 • 10. Mäerz 2023 (10h – 12h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 10. Mäerz – 17. Mäerz - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 17. Mäerz 2023 (10h – 12h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 17. Mäerz – 24. Mäerz - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 24. Mäerz 2023 (10h – 12h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 24. Mäerz – 31. Mäerz - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas

EC-3380-03 :

 • 28. Abrëll 2023 (14h – 16h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 28. Abrëll – 5. Mee - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 5. Mee 2023 (14h – 16h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 5. Mee – 12. Mee - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 12. Mee 2023 (14h – 16h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 12. Mee – 19. Mee - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas

EC-3380-04 :

 • 6. Oktober 2023 (14h – 16h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 6. Oktober – 13. Oktober - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 13. Oktober 2023 (14h – 16h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 13. Oktober – 20. Oktober - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 20. Oktober 2023 (14h – 16h) - 2 Stonne Reunioun online (Zoom)
 • 20. Oktober – 27. Oktober - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas

Sessions

Langue(s) du cours: Luxembourgeois

Code Date Formateur Durée Inscription
EC-3380-01 19-01-2023 Mme Hess 2.0 jour(s) / 12.0 heure(s) Cours terminé
EC-3380-02 10-03-2023 Mme Hess - M. Sperl 2.0 jour(s) / 12.0 heure(s) Cours terminé
EC-3380-03 28-04-2023 Mme Hess - M. Sperl 2.0 jour(s) / 12.0 heure(s) Cours terminé
EC-3380-04 06-10-2023 Mme Hess - M. Sperl 2.0 jour(s) / 12.0 heure(s) S'inscrire en ligne
1 place(s) restante(s)
EC-3380-LA 25-12-2023 N./A. 2.0 jour(s) / 12.0 heure(s) S'inscrire en ligne
12 place(s) restante(s)

Dernière modification le