D'Orthografie vun der Lëtzebuerger Sprooch: Opbaucours

Public cible

Agents intéressés et concernés par la matière ayant déjà fait le cours "Orthografie vun der Lëtzebuerger Sprooch".

Prérequis

Orthografie vun der Lëtzebuerger Sprooch oder Orthografie vun der Lëtzebuerger Sprooch: Basiscours (blended)

Cycle de compétences

Stage

Objectifs

 • D'Participantë sollen déi weiderféierend Reegele vun der Lëtzebuerger Orthografie kennen an drop higewise ginn, wat fir Kapitelen nei am Reegelwierk opgeholl/adaptéiert goufen.
 • D'Participantë solle capabel sinn, och méi spezifesch Reegele vun der Lëtzebuerger Orthografie ze erklären, ze begrënnen an ze applizéieren.
 • Orthografesch Probleemfäll sollen erkannt an och richteg geschriwwe ginn.
 • Et gëtt iwwer d'Dynamik vun der Lëtzebuerger Schreifsprooch an d'Notioun vum Schëftbild reflektéiert.
 • D'Participantë solle sech bewosst ginn, datt se mat hirem Wësse friem an eegen Texter kritesch-konstruktiv noliese kënnen.

Approche

Nodeems am Cours "Orthografie vun der Lëtzebuerger Sprooch: Basiscours" déi wichtegst Reegele vermëttelt goufen, geet et an dësem Cours drëms, dorop opzebauen a weider, méi spezifesch Reegelen ze entdecken an déi orthografesch Kenntnesser ze verdéiwen.

Et gi vill Exercicer gemaach, d’Theorie gëtt bei verschidde Kapitele vun de Participantë selwer erschafft (z. B. op Basis vu bekannte Reegele ginn orthografesch Deduktioune fir nei Wuertfäll gemaach, déi bei déi weiderféierend Reegele féieren).

Contenu

 • Widderhuelungsquiz vun de Reegele vum Basiscours
 • Friemwierder
 • Spezifesch Reegele bei de Vokaler, de Konsonanten, der n-Reegel
 • Aféierung an d'Grouss- a Klengschreiwung
 • Aféierung an d'Getrennt- an Zesummeschreiwung.

Gestionnaire de formation

Melody Morgado
Tél. : 247 83161
E-mail : melody.morgado@inap.etat.lu

Modalités d'inscription

Sélection

Les places disponibles sont accordées sur la base du principe « premier arrivé, premier servi » pour autant que les demandes répondent au public-cible défini pour la présente formation. Le nombre de places disponibles affiché dans le tableau ci-dessous ne prend pas en compte les demandes en cours de traitement introduites au cours des dernières 24 heures.

Détail des dates

EC-3379-01 :

 • 22. Februar 2023 (11h – 12h) - 1 Stonn Reunioun online (Zoom)
 • 22. Februar – 1. Mäerz 2023 - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 1. Mäerz 2023 (11h – 12h) - 1 Stonn Reunioun online (Zoom)
 • 1. Mäerz – 8. Mäerz 2023 - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas

EC-3379-02 :

 • 18. Abrëll 2023 (11h – 12h) - 1 Stonn Reunioun online (Zoom)
 • 18. Abrëll – 25. Abrëll - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 25. Abrëll 2023 (11h – 12h) - 1 Stonn Reunioun online (Zoom)
 • 25. Abrëll – 2. Mee - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas

EC-3379-03 :

 • 30. Juni 2023 (14h – 15h) - 1 Stonn Reunioun online (Zoom)
 • 30. Juni – 7. Juli - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 7. Juli 2023 (14h – 15h) - 1 Stonn Reunioun online (Zoom)
 • 7. Juli – 14. Juli - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas

EC-3379-04 :

 • 6. November 2023 (14h – 15h) - 1 Stonn Reunioun online (Zoom)
 • 6. November – 13. November - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas
 • 13. November 2023 (14h – 15h)- 1 Stonn Reunioun online (Zoom)
 • 13. November – 20. November - 2 Stonne Moodle Selbstlernphas

Sessions

Langue(s) du cours: Luxembourgeois

Code Date Formateur Durée Inscription
EC-3379-01 22-02-2023 M. Sperl - Mme Martin - Mme Entringer 1.0 jour(s) / 6.0 heure(s) Cours terminé
EC-3379-02 18-04-2023 Mme Martin 1.0 jour(s) / 6.0 heure(s) Cours terminé
EC-3379-03 30-06-2023 M. Sperl 1.0 jour(s) / 6.0 heure(s) Cours terminé
EC-3379-04 06-11-2023 M. Sperl - Mme Martin - Mme Entringer 1.0 jour(s) / 6.0 heure(s) Pas de place libre pour cette date
EC-3379-LA 25-12-2023 Mme Hess - M. Sperl - Mme Martin 1.0 jour(s) / 6.0 heure(s) S'inscrire en ligne
15 place(s) restante(s)

Dernière modification le