Opgepasst: Brain at work (Webinaire)

Public cible

Agents intéressés et concernés par la matière

Cycle de compétences

Qualité de vie au travail, Stage

Objectifs

  • Verstoe wéi Opmierksamkeet funktionéiert
  • Kognitive Falen aus dem Wee goen
  • Eng aner Vue op eis Aarbecht an Zesummenaarbecht kréien

Contenu

Et kann sinn, dass et deene Meeschten egal ass, wéi eist Gehier funktionéiert, wéi eng Gehier-Regiounen wichteg sinn fir Decisiounen ze huelen, oder aktiv sinn wa mer gestresst sinn, Haaptsaach d’Maschinn leeft. Et ass awer esou, dass mir an Zäiten liewen/ schaffen, wou d’Maschinn ëmmer méi oft an d'Schleideren kënnt. Ville Leit fält et schwéier sech ze konzentréieren a bei der Saach ze bleiwen. Mir sinn am Informatiouns-Dauerstress, op allen Kanäler prasselen Donnéeë op eis an, iwwerall, all Moment.

An dësem Cours gesi mir, wéi eng Formen vun Opmierksamkeet et ginn, an op wéi eng Aart mer en Afloss kënnen hunn, fir eis Konzentratioun esou ze lenken, dass mer stänneg Iwwerfuerderung kënnen evitéieren an eng mental Kontroll zeréck kréien. En plus gëtt beliicht, wéi en Afloss eist Gehier op eis Aarbecht an eis Zesummenaarbecht huet.

Gestionnaire de formation

Tom van Wissen
Tél. : 247 73151
E-mail : tom.vanwissen@inap.etat.lu

Modalités d'inscription

Sélection

Les places disponibles sont accordées sur la base du principe « premier arrivé, premier servi » pour autant que les demandes répondent au public-cible défini pour la présente formation. Le nombre de places disponibles affiché dans le tableau ci-dessous ne prend pas en compte les demandes en cours de traitement introduites au cours des dernières 24 heures.

Déroulement

La formation se déroule de 9h00-12h00

Sessions

Langue(s) du cours: Luxembourgeois

Code Date Formateur Durée Inscription
EC-3125-01 04-05-2023 Mme Schuller 0.5 jour(s) / 3.0 heure(s) Cours terminé
EC-3125-02 12-10-2023 Mme Schuller 0.5 jour(s) / 3.0 heure(s) Pas de place libre pour cette date
EC-3125-LA Liste d'attente N./A. 0.5 jour(s) / 3.0 heure(s) S'inscrire en ligne
20 place(s) restante(s)

Dernière modification le